Optimize
Transform
Visualize
Interdobs
Interdobs de toonaangevende SAP dienstverlener op het gebied van Business Intelligence. Wij bieden advies, beheer en projectondersteuning op de SAP on-premise en de Cloud producten voor data modellering, data analyse, rapportages, dashboards, predictive analytics en HANA.
Optimize
Interdobs is als geen ander op de hoogte van de laatste stand van de mogelijkheden van de SAP Analytics software en Analytics roadmaps. In onze demo omgevingen experimenteren wij met de nieuwste versies en daardoor kunnen wij uit eerste hand vertellen waar integratie en content aanwezig is en waar nog verder doorontwikkeling benodigd is. Na het samen definiëren van de gewenste stip op de horizon stellen we een pragmatische roadmap op, waardoor de route voorwaarts en eventuele keuzemogelijkheden tussen optimaliseren of vervangen zich zullen openbaren. Interdobs staat voor u klaar!
Transform
Interdobs heeft zich als doel gesteld om u te helpen bij het maken van de juiste beslissing voor uw hele organisatie. Van BI Architectuur tot Analytics, van ruwe data uit uw systemen naar getransformeerde, geharmoniseerde en gevalideerde informatie in het Data Warehouse. SAP Data Warehousing is overigens allang niet meer het klassieke SAP BW van vroeger. Met alle nieuwe mogelijkheden om een agile data warehouse op te zetten, met ruimte voor continue (DevOps) ontwikkelingen, en een keuze voor techniek (BW/4HANA of het HANA SQL Data Warehouse), zijn de mogelijkheden voor uw transformatie eindeloos. Wij bepalen graag samen met u de juiste route!
Visualize
Interdobs realiseert op een methodische wijze de data visualisaties die het juiste verhaal vertellen om de vervolgacties in gang te kunnen zetten. We kijken naar ‘de vraag die achter de vraag’ en maken bij de realisatie gebruik van markt standaarden als HICHERT®SUCCESS en Stephen Few.
OPTIMIZE
TRANSFORM
VISUALIZE

Analytics in the Cloud is huge. According to a recent study from January 2015 by Enterprise Management Associates, cloud based strategies are increasingly important. 56% of respondents identified their organization as having cloud-based analytics as Currently Adopted and Essential or Currently Adopted and Important in their organization.  Primary drivers can be found at a need for a decreased time to information and a need for agility, two topics not always easy to handle by Corporate ITs when building up that rock solid EDW holding the one truth to rule them all, well at least so defined by corporate standards that is.

The times where the only source of good information would come out of the EDW is long gone. Local departments have been eagerly finding creative ways to cater for their many ad hoc reporting requirements, while corporate IT is finding ways to convince local departments that is not why the company spend millions to build up the corporate memory. The truth, as always, is somewhere in the middle.

What I have found to be a continuous struggle at many big corporates is the need to find a solution to acquire, connect and merge the many data warehouses which have been build over the years. Quite frankly, looking at their EDWs and single sources of truth is more often than not, existing in many BI systems. Many are labelled as Enterprise Data Warehouses, non are fully harmonised and connected.

If SAP play their cards right, this is where they can actually make the difference.

Cloud BI at SAP

Cloud BI at SAP has always been a bit confusing to me. On the one hand, just a year ago the partnership with Birst was announced at Teched, which could be seen as an attempt to get a strong entry point into the market by leveraging the ETL and exploration capabilities of Birst. Smart move to quickly claim some market share, but seen as confusing by many. Why a partnership when you have flagship products yourself?

On the other hand we have seen that previous attempts also have not brought a wide success and adoption at customers. Not with the in 2010 introduced SAP BusinessObjects by Demand and not with it’s successor Lumira Cloud which will now be migrated to Cloud for Analytics.

Cloud for Analytics

So why could Cloud for Analytics work this time? The answer is HANA. Well, actually it’s not, the answer is Integration.

Integration

Cloud BI is difficult when not done right. Sure you can have a nicely polished visualisation tool with fantastic graphics and flying bars, but that’s not what it’s all about. Its about connecting and integrating with a multitude of data sources and Excel just happens to be the least important one.

I believe this is where SAP could be in the sweet spot of Cloud BI.

Roadmap

The CFA roadmap is already showing that today integration is one of the key capabilities of CFA. They are part of the core.

CFA will be able to connect to S/4 (naturally), to BWs and to other sources all throughout the corporate landscape:

Data Connectivity

  • SAP Data Sources: HANA, BW, S/4 HANA
  • Support for Oracle, SQL Server, Teradata through HANA Smart Data Access
  • Planning Data Sources: BPC NW, BPC MS
  • Static Data Sources: CSV, XLS
  • Cloud Data Sources: salesforce.com

Data Linking

Connect to on-premise S/4HANA, HANA, or BW systems without data replication
Leverage the native analytical capabilities of SAP systems (hierarchy navigation, calculated KPI)
Bi-directional integration with BPC NW/MS
The future developments will also bring increased connectivity to HADOOP (Spark Vora) and as the Roadmap puts it a bit cryptical “Additional on-premise data sources”, I’m guessing this will work out just fine when some of the secret sauce is added.

The secret sauce

Using the HCP as a basis for CFA should also bring the integration capabilities of the HCI in the form of “SAP HANA Cloud Integration for Data Services”. This in my view can be the secret sauce to cater for the integration challenges the big corporates are facing.

Having the possibility to not only simply bring sources together in the cloud, but to also have a simple way of transforming the data on its way to the cloud, might just fill the huge gap we have today. Combine that with a solution for a single entry point for reporting, dashboarding, planning and heck even for the board, might actually make the difference we have been long waiting for.

To find more information on the HCI, I recommend the following excellent YouTube playlist:

SAP HANA Cloud Integration for data services[:nl]Analytics in de cloud neemt een enorme vlucht. Volgens een recent onderzoek van januari 2015 uitgevoerd door Enterprise Management Associates, worden op de cloud gebaseerde strategieën steeds belangrijker. 56% van de respondenten gaf aan dat op de cloud gebaseerde  analytics  ‘momenteel in gebruik en essentieel’ of ‘momenteel in gebruik en belangrijk’ zijn voor hun organisatie.  De voornaamste redenen hiervoor zijn de behoefte aan een verkorte informatietijd en de behoefte aan slagvaardigheid, 2 zaken die niet altijd even makkelijk te hanteren zijn voor de IT afdelingen die vasthouden aan het opbouwen van een stabiel EDW als de enige waarheid, als je kijkt naar wat de bedrijfsstandaard voorschrijft tenminste.

De tijd waarin EDW de enige bron van goede informatie was is allang voorbij. Sommige afdelingen zijn heel ijverig geweest in het vinden van creatieve manieren om te voorzien in hun ad hoc rapportage vereisten, terwijl de IT afdeling probeert manieren te vinden om deze afdelingen ervan te overtuigen dat het bedrijf niet voor niets miljoenen heeft geïnvesteerd in het opslaan van de “corporate memory” data. De waarheid ligt, zoals altijd, ergens in het midden.

Ik heb ervaren dat veel grote ondernemingen continue worstelen om een oplossing te vinden voor de noodzaak om de vele datawarehouses die door de jaren heen zijn opgebouwd toe te voegen, te verbinden en samen te voegen. Eerlijk gezegd, als ik kijk naar hun EDW’s en hun bronnen, ligt de oorzaak veel meer in het bestaan van de vele BI systemen. Vele systemen worden EDW’s genoemd, maar geen van allen zijn ze volledig geharmoniseerd en verbonden.

Als SAP het goed aanpakt, is dit waar zij daadwerkelijk het verschil kunnen maken.

Cloud BI bij SAP

Cloud BI bij SAP is altijd al een beetje verwarrend geweest voor mij. Aan de ene kant werd slechts een jaar geleden het partnerschap met Birst aangekondigd op de Teched, wat gezien kan worden als een poging om een sterke entree in de markt te krijgen door de ETL en analyse capaciteiten van Birst maximaal te benutten. Een slimme zet om snel een marktaandeel te veroveren, maar door velen gezien als verwarrend. Waarom een partnerschap als je zelf geavanceerde producten in huis hebt?

Aan de andere kant zagen we dat voorgaande pogingen ook geen groot succes werden of tot meer klanten leidden. Niet met het in 2010 geïntroduceerde SAP BusinessObjects by Demand en ook niet met diens opvolger Lumira Cloud die nu wordt gemigreerd naar Cloud for Analytics.

Cloud for Analytics

Dus waarom zou Cloud for Analytics nu wel werken? Het antwoord is HANA. Of liever gezegd, het antwoord is integratie.

Integratie

Cloud BI is ingewikkeld als het niet goed wordt uitgevoerd. Je kunt natuurlijk wel een gelikte visualisatie tool hebben met prachtige grafieken en flying bars, maar daar gaat het niet om. Het gaat om connectiviteit en integreren met een grote hoeveelheid data bronnen en Excel is daarbij gewoon de minst belangrijke.

Ik geloof dat dit precies is waar SAP een leidende rol kan spelen in Cloud BI.

Roadmap

De CFA roadmap toont al aan dat integratie vandaag de dag een van de onderscheidende capaciteiten is van CFA. Het is een onderdeel van de kern.

CFA kan verbonden worden met S/4 (uiteraard), met BW’s en met andere bronnen binnen het landschap van de organisatie.

Data Connectiviteit

  • SAP Data Sources: HANA, BW, S/4 HANA
  • Ondersteuning voor Oracle, SQL Server, Teradata d.m.v. HANA Smart Data Access
  • Planning Data Sources: BPC NW, BPC MS
  • Static Data Sources: CSV, XLS
  • Cloud Data Sources: salesforce.com

Data Koppeling

Connectiviteit met on-premise S/4HANA, HANA, of BW systemen zonder gegevens replicatie.
Optimaal benutten van de native analyse capaciteiten van SAP systemen (hierarchy navigation, calculated KPI). BI-directional integratie met BPC NW/MS. De toekomstige ontwikkelingen zullen ook bijdragen aan een verbeterde connectiviteit met HADOOP (Spark Vora) en zoals Roadmap het een beetje cryptisch omschrijft met “Aanvullende on-premise databronnen”. Ik denk dat dit prima zal gaan functioneren met toevoeging van een geheim wapen.

Het geheime wapen

Het gebruik van de reeds bestaande “SAP HANA Cloud Integration for Data Services” binnen het HANA Cloud Platform is een perfect fundament voor een ETL proces vanuit een on premise systeem, richting Cloud for Analytics. In mijn optiek zou dit wel eens het geheime wapen kunnen zijn om de integratie uitdagingen waar de grote ondernemingen voor staan mee op te lossen.

De mogelijkheid om niet alleen bronnen samen te brengen in de cloud, maar ook op een eenvoudige manier de data op weg naar de cloud te transformeren, zou het ei van Columbus kunnen zijn. Dit alles tegen een concurrende prijs met geen enkele investering in Hardware! Voeg daarbij het feit dat er een oplossing is met 1 enkele ingang voor rapportage, dashboards, planning en zelfs voor de “board of management” en dan zou dit wel eens de oplossing kunnen zijn waar we al zo lang op hoopten.

Indien u meer informatie wilt over HCI, kan ik u het volgende uitstekende YouTube kanaal aanraden:

SAP HANA Cloud Integration for data services